สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแก้ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 20 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)