สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบวกจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกที่มีการทดมากกว่า 1 หลัก ทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน นำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกัน เริ่มบวกจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพันและหลักหมื่น ตามลำดับ

2. ถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยการตั้งบวกที่มีการทดมากกว่า 1 หลัก
2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดมากกว่า 1 หลักที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 2 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)