สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ จึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการนำมาแก้ไขปัญหา เพื่อสัมพันธภาพที่ดี

ซึ่งจะส่งผลให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ2.1
              ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

จุดประสงค์

         1  อธิบายพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน   

         2  แสดงวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

        3. เห็นประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาโดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)