สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ในช่วงวัยของนักเรียน เพื่อนมีอิทธิพลสำคัญต่อ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม ใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อน ฉะนั้นมักเกิดความขัดแย้งต่อกันได้ง่าย จึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด พ2.1
              ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

จุดประสงค์

         1  อธิบายสาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้   

         2  แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้

         3.  เห็นประโยชน์ของการลดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง ความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)