สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่สมาชิกในครอบครัว รู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน รวมถึง มีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

จุดประสงค์

          1  ระบุประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

     2 ปฏิบัติตนให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นได้

         3. เห็นประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2.ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่น 1 ก.ย. 66 (มีใบงาน)