สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกของครอบครัวควรปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ2.1
              ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

จุดประสงค์

         1  อธิบายวิธีการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

    2. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 25 ส.ค. 66 (มีใบงาน)