สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมาชิกของครอบครัวควรปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

จุดประสงค์

          1  อธิบายความสำคัญและลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

     2 สร้างครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

           3 เห็นความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น 18 ส.ค. 66