สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงชัดเจนมากขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จุดประสงค์

1  อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายได้

2 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายได้

3. เห็นประโยชน์ของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 4 ส.ค. 66