สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ2.1
              ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จุดประสงค์

       1  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านอารมณ์ของเพศชายและเพศหญิงได้

       2 สังเกตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของตนเองได้

 3.  เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ 14 ก.ค. 66