สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ในช่วงวัยนี้การเปลี่ยนแปลงทางเพศที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงชัดเจนมากขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ายร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จุดประสงค์

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิงได้

2 สังเกตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองได้

3. เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2.ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน)