สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการจึงจำเป็นต้องรู้วิธีการดูแลอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.๕/๑ อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ป.๕/๒ อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

         1  อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

    2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ

    3. เห็นประโยชน์ของการดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2.ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง การเดินทางของอาหาร 30 มิ.ย. 66