สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบย่อยอาหารที่ดี คือการที่อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหาร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน ฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างอาจส่งผลให้ระบบย่อยอาหาร เกิดความผิดปกติส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นควรหันมาดูแลระบบย่อยอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและ ความผิดปกติในระบบย่อยอาหารได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 พ1.1 ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

         1  อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติได้

    2 ดูแลระบบย่อยอาหารของตนเองให้ทำงานตามปกติได้

    3. เห็นความสำคัญของการดูแลระบบย่อยอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง วิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ 16 มิ.ย. 66