สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ระบบขับถ่ายมีการขับถ่ายของเสียออกมาจากร่างกายหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การขับถ่ายของเสียจากผิวหนังออกมาในรูปของเหงื่อ ดังนั้นการเรียนรู้สาเหตุและที่มาของการขับถ่ายของเสียในรูปแบบดังกล่าว ทำให้มีวิธีดูแลตนเองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยด้านร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้


.ตัวชี้วัด พ1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

จุดประสงค์

          1  อธิบายการขับถ่ายของเสียจากผิวหนัง ออกมาในรูปของเหงื่อ

     2 ดูแลตนเองเมื่อเหงื่อออกได้อย่างถูกต้อง

     3. เห็นประโยชน์ของการดูแลตนเองเมื่อเหงื่อออก

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง การขับของเสียจากผิวหนังออกมาในรูปของเหงื่อ 9 มิ.ย. 66