สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ระบบขับถ่ายเป็นกระบวนการที่ทำงานสืบเนื่องจากระบบย่อยอาหาร เป็นระบบที่ปรับสมดุลให้ร่างกาย โดยระบบขับถ่ายที่จะเรียนรู้ในบทเรียนนี้ ได้แก่ การขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ ซึ่งนักเรียนควรเรียนรู้ระบบการทำงาน เพื่อที่จะสามารถดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

 จุดประสงค์

 1  ระบุหน้าที่การทำงานของระบบขับถ่าย

2 เห็นความสำคัญของระบบขับถ่าย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง ระบบขับถ่าย 2 มิ.ย. 66