สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ระบบย่อยอาหารมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต หลอดอาหาร,กระเพาะอาหาร,ลำไส้เล็ก,ลำไส้ใหญ่เป็นขั้นตอนของระบบย่อยอาหาร ฉะนั้นจึงควรรู้ระบบการทำงาน  เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด พ1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

2. จุดประสงค์

            1  อธิบายหน้าที่ของระบบการย่อยอาหารของ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร,ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ได้

       2 เห็นความสำคัญของระบบย่อยอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (2) 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)