สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบย่อยอาหารมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต ปากและฟัน เป็นขั้นตอนแรกของระบบย่อยอาหาร ฉะนั้นจึงควรรู้ระบบการทำงาน และขั้นตอน เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด พ1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

2. จุดประสงค์

        1  อธิบายระบบการย่อยอาหารของปากและฟันได้

   2 เห็นความสำคัญของระบบย่อยอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1) 19 พ.ค. 66