สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมต่างชาติอื่นๆ เป็นผลให้คนไทยสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการใช้ผลผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพง ทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศอย่างฟุ่มเฟือย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

3 ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงานที่ 12 เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)