สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมของชาติตะวันตกเริ่มเข้ามีบทบาทในไทยสมัยอยุธยาและเริ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จนารายณ์มหาราชที่ไทยมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับวิทยาการความรู้ใหม่ ๆ จากชาติตะวันตกที่นำเข้ามาเผยแพร่ เช่น การแพทย์ อาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร การศึกษา การก่อสร้าง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายและวิเคราะห์อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย

3 ตระหนักถึงความสำคัญของอิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 11 เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย( โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ)

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย( โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ) 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)