สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงที่หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น  ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคม  ทำให้การเผยแพร่่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า  การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่หรือการกระจายทางวัฒนธรรมหลังการปฏิวััติอุตสาหกรรมในยุโรป  ทำให้ชนชาติเหล่านั้นแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในทวีปเอเชียด้วยแล้ว  สังคมไทยก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มชาวยุโรป  โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส และอิทธิพลของวัฒนธรรม ตะวันตกก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายและวิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อ สังคมไทย

3 ตระหนักถึงสำคัญของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 10 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 8 ก.ย. 66 (มีใบงาน)