สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติในดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้เกิดการรับวัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านศาสนา  ภาษาสถาปัตยกรรม นาฏศิลป์  วรรณกรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายและวิเคราะห์การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

3 ตระหนักถึงสำคัญการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 9 เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 1 ก.ย. 66 (มีใบงาน)