สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกตได้ง่าย เช่น อารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออารยธรรมด้านภาษา อารยธรรมด้านการแต่งกาย และอารยธรรมด้านอาหาร เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายลักษณะอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อสังคมไทย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยได้

3 ตระหนักถึงสำคัญความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 8 เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย 25 ส.ค. 66(มีใบงาน)