สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เราสังเกตได้ง่าย เช่น อารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออารยธรรมด้านภาษา อารยธรรมด้านการแต่งกาย และอารยธรรมด้านอาหาร เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายลักษณะอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

2 เกิดทักษะในการสืบค้นอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

3 ตระหนักถึงสำคัญการมีอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวัดผลและประเมินผล

 ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 7 เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 18 ส.ค. 66 (มีใบงาน)