สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมจีนเข้ามาสู่สังคมไทย ทางด้านศาสนา ภาษา สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และด้านอาหาร ผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายลักษณะการเข้ามาของอารยธรรมจีนสู่ประเทศไทยได้

2 เกิดทักษะในการสืบค้นการเข้ามาของอารยธรรมจีนได้

3 เห็นความสำคัญการเข้ามาของอารยธรรมจีน

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเข้ามาและความสำคัญของอารยธรรมจีน

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทย 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)