สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียมีผลต่อวิถีชีวิตและการวางรากฐานทางวัฒนธรรมแก่คนในดินแดนไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อารยธรรมอินเดียมีหลายกลุ่มด้วยกัน  เช่น  พวกพราหมณ์  พระภิกษุในพระพุทธศาสนา  

พวกพ่อค้า  นักปกครอง  และนักแสวงโชค 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 เข้าใจลักษณะเด่นการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียสู่ประเทศไทย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียได้

3 เห็นความสำคัญและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 4 เรื่อง การเข้ามาและความสำคัญของอารยธรรมอินเดีย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อไทย 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)