สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตผู้คนในดินแดนบริเวณแถบนี้ได้มีการติดต่อชาวจีนและอินเดียมานานแล้วทำให้ได้รับอารยธรรมของจีนและอินเดียมาตั้งแต่ครั้งอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันอารยธรรมบางอย่างนำมาใช้โดยตรง เช่น  ภาษาศาสนาอาหารบางอย่างปรับเปลี่ยนให้กับวัฒนธรรมเดิม เช่น วัฒนธรรมการดำรงชีวิต รูปแบบงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียและจีน

2 เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอารยธรรมอินเดียและจีน

3 เห็นความสำคัญเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียและจีน

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง อารยธรรมอินเดียและจีน 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน)