สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนเข้าใจลักษณะเด่นของวัฒนธรรมจีน

2 เกิดทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

3 สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 2 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง อารยธรรมจีน 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)