สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นการแบ่งหลักฐานที่มีร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดความอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีตความรู้สึกของคนในปัจจุบัน สิ่งที่มนุษย์จับต้องและทิ้งร่องรอยไว้กล่าวได้ว่าอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวพันกับมนุษย์ หรือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวพันสามารถใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2 นักเรียนเกิดทักษะในการสืบค้นประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญของประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)