สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่องรอยของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ รวมทั้งร่องรอยของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต และเหลือตกค้างมาถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องนำทางในการศึกษา สืบค้น แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยงกับเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1 บอกความหมายของหลักฐานทางประวัตศาสตร์ได้

2 นักเรียนเกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญของข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

        ชื้นงานหรือภาระงาน

1 แผนผังความคิด

2 ความถูกต้องของการทำแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้)