สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์  เป็นการศึกษาข้อมูลหรือเรื่องราวที่ต้องการจะศึกษาและสืบค้น โดยการรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจากหลักฐานแล้วนำมาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลายอย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

2 นักเรียนเกิดทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

  ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงาน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดย วิธีการทางประวัติศาสตร์ 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)