สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจากหลักฐานแล้วนำมาเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ในอดีตนั้นได้เกิดและคลี่คลายอย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความหมายเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์

2 นักเรียนเกิดทักษะในการคิดใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล

3 เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

        ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานแผนผังความคิด

2 ความถูกต้องของการทำแผนผังความคิด

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 19 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)