สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนที่เสี่ยงไม่เหมาะสมกับเพศและวัย อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นำมาซึ่ง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอนาคต ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสังคมตามมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์

1. วิเคราะห์ปัญหาจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2. หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้

3. เห็นประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน)