สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเราไม่สามารถเลือกบุคคลในสังคมให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ ซึ่งในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเรียนในทุกวัน จะต้องพบกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะการทำงานกลุ่ม ฉะนั้นนักเรียนควรมีวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

จุดประสงค์

1. ระบุปัจจัยที่ช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ

2. ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในการทำงานกลุ่ม

3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนที่ดีเพื่อให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง ปัจจัยที่ช่วยให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จ 24 ส.ค. 66