สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม ทำได้โดยการใช้คำพูดและการกระทำ จะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นที่รักและชื่นชมของบุคคลอื่น ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคม

2. เห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคม

3. รักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง การสร้างและรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคม 17 ส.ค. 66