สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบหายใจประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนทำงานประสานกัน โดยอวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันไป ดังนั้นการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจอย่างถูกวิธีจะทำให้อวัยวะแต่ละส่วนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และระบบหายใจทำงานได้อย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

1. ระบุหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ

2. เห็นความสำคัญของระบบหายใจ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ 6 ก.ค. 66