สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ขนส่งสารต่าง ๆ เช่น อาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกาย และนำของเสียกลับคืนมา และวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตอย่างถูกวิธี จะทำให้ร่างกายสมดุล ส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/2 อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตได้

2. ดูแลระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้ตามปกติได้

3. เห็นความสำคัญของการดูแลระบบไหลเวียนโลหิต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง วิธีดูแลระบบไหลเวียนโลหิต 29 มิ.ย. 66