สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การที่ระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ขนส่งสารต่าง ๆ เช่น อาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกาย และนำของเสียกลับคืนมา และการที่ระบบไหลเวียนโลหิตจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ฉะนั้นจึงควรเรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ และหน้าที่ขององค์ประกอบนั้นให้ครบถ้วน เพื่อที่จะสามารถดูแลระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

อธิบายองค์ประกอบที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต

เห็นความสำคัญขององค์ประกอบที่สำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง องค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิต 15 มิ.ย. 66