สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบสืบพันธ์จะเจริญเต็มที่เมื่อเข้าสู้วัยรุ่น ซึ่งหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของระบบสืบพันธ์เพศหญิงมีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกันและมีผลต่อสุขภาพเจริญเติบโตและพัฒนาการ จึงต้องดูแลรักษาให้เกิดการทำงานได้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

1. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

2. เห็นความสำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 25 พ.ค. 66