สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกถึงการ เปรียบเทียบน้ำ หนักสิ่งของต่างๆ โดยใช้คำว่า หนักกว่า เบา กว่า เท่ากันได้

2. สนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกถึงการ เปรียบเทียบน้ำ หนักสิ่งของต่างๆ โดยใช้คำว่า หนักกว่า เบา กว่า เท่ากัน

2. สังเกตการสนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนและครู

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 34 ปริมาตร น้ำหนัก
ชั่วโมง ปริมาตร น้ำหนัก (5) 20 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์