สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลรวมของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุหรือพลังงานกล โดยพลังงานกลของวัตถุในแต่ละระดับความสูงจากระดับอ้างอิงมีค่าคงที่ทุก ๆ ตำแหน่ง เมื่อไม่มีแรงภายนอก เช่น แรงต้านอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง

พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ หรือสามารถถ่ายโอนพลังงานจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด                  

  ว 2.2 ม.2/14

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. แปลความหมายข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ โดยพลังงานกลคงตัวจากข้อมูลที่รวบรวมได้

๒. วิเคราะห์สถานการณ์และอธิบายการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมิน

๑. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุอย่างถูกต้อง

๒. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลังงานโดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง

๓. การทำแบบฝึกหัดเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานในใบงานอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. การใช้จำนวน จากการบันทึกผลการทำกิจกรรม โดยคำนวณหาพลังงานจลน์ของวัตถุและพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุแต่ละตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง

๒. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตอบคำถามในในใบงาน โดยแปลความหมายข้อมูลและสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานระหว่าง

พลังงานศักยโน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ โดยพลังงานกลคงตัว และการถ่ายโอนพลังงานซึ่งเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ์พลังงานได้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

ความมุ่งมั่นอดทนจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอดทนในการทำงานระหว่างทำกิจกรรม และความสำเร็จของการทำงาน

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมิน

การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถามในใบงาน ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังงานระหว่างพลังงานศักยโน้มถ่วงและพลังงานจลน์ของวัตถุ โดยพลังงานกลคงตัว และการถ่ายโอนพลังงานซึ่งเป็นไปตาม กฎการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหลักฐานได้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน 9 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)