สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พลังงานจลน์เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่นอที่ เป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งพลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/3 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. การตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพลังงาน จลน์อย่างถูกต้อง

2. การทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับพลังงานจลน์ในใบงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

-  ใบงานที่ 2 พลังงานจลน์ของวัตถุขึ้นอยู่กับอะไร

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ 2 มี.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และ บัตรภาพ)