สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลก เป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของ

วัตถุและความสูงของวัตถุจากระดับอ้างอิง ส่วนพลังงานจลน์เป็นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่นอที่ เป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งพลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้น

อยู่กับมวลของวัตถุและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/3 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วง

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

  1. การตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วงอย่างถูกต้อง
  2. การทําแบบฝึกหัดเรื่องพลังงานศักย์โน้มถ่วงในใบงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

-  ใบกิจกรรมที่1 พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุขึ้นอยู่กับอะไร

- ใบงานที่ 1 พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุขึ้นอยู่กับอะไร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)