สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งาน (Work) คือ ปริมาณของพลังงานที่เป็นผลมาจากแรงซึ่งกระทำต่อวัตถุ ก่อนส่งผลให้วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงได้ในระยะทางหนึ่ง ซึ่งในระบบเอสไอ (SI)

งานเป็นปริมาณสเกลาร์ (Scalar) เช่นเดียวกับพลังงาน มีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (N•m) หรือ จูล (J) ส่วนกำลัง (Power) คือ อัตราของงานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด                   

ว 2.2 ม.2/14

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. วิเคราะห์และระบุงานที่เกิดขึ้นจากแรงที่กระทำต่อวัตถุ

๒. อธิบายความหมายของงานและกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมิน

๑. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และระบุงานที่เกิดขึ้นจากแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างถูกต้อง

๒ การตอบคำถามในใบงานอธิบายเกี่ยวกับความหมายของงานและกำลังอย่างถูกต้อง

๓. การทำแบบฝึกหัดเรื่องงานและกำลังในใบงานอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวน การทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. การสังเกตจากการบันทึกผลการทำกิจกรรม โดยสังเกตแนวแรงที่กระทำต่อวัตถุและแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และไม่ลงความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป

๒. การใช้จำนวน จากการบันทึกผลการทำกิจกรรมและทำแบบฝึกหัดในการคำนวณหางานและกำลังได้อย่างถูกต้อง

๓. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการตอบคำถามในใบงาน โดยแปลความหมายข้อมูลและสรุป

เกี่ยวกับงานและกำลังได้สอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐาน

๔. การสร้างแบบจำลอง จากการบันทึกผลกิจกรรมและการตอบคำถามในใบงาน โดยใช้ภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์เขียนแผนภาพแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานอย่าง เที่ยงตรง

๒. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง งานและกําลัง (1) 23 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)