สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวันมากมาย ซึ่งในบางสถานการณ์ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมนั้น ๆ เช่น การทำให้

ฝาขวดน้ำมีลักษณะเป็นร่องเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสซึ่งก็คือนิ้วและฝาขวด เมื่อเราจับฝาขวดจึงไม่ลื่นและสามารถหมุนฝาขวดออกจากปากขวดได้ง่าย การทำให้พื้นรองเท้า

มีรอยหยักเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างรองเท้าและพื้น การทาสีบนพื้นถนนเพื่อกันรถไถล การทำให้ผิวถุงมือหรือถุงเท้ามีปุ่มหรือรอยหยักเพื่อให้สามารถหยิบจับหรือเดินแล้วไม่ลื่น

การใช้แผ่นกันลื่นที่มีพื้นไม่เรียบปูพื้นห้องน้ำาเพื่อกันลื่นเมื่อเท้าของเราเปียกน้ำ การทำให้ผิวไม้ขีดไฟและแผ่นที่รองขีดขรุขระเพื่อให้เมื่อเสียดสีกันแล้วมีแรงเสียดทานมากพอจน

ทำให้เกิดความร้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/2 ม.2/8

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. ตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานอย่างถูกต้อง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง แรงเสียดทานกับชีวิตประจำวัน 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)