สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุเพื่อพยายามทําให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่หรือแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสความยากง่ายของการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับแรงเสียดทาน

ซึ่งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่มีแรงกระทําพยายามทําให้วัตถุเคลื่อนที่แต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียกว่า แรงเสียดทานสถิตส่วนแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปบนผิวสัมผัสเรียกว่า

แรงเสียดทานจลน์ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/2 ม.2/7

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. การตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

-  ใบกิจกรรมที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน

- ใบงานที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานส่วนที่ 1

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน (1) 16 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)