สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อออกแรงกระทําต่อวัตถุเพื่อพยายามทําให้วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่หรือแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสความยากง่ายของการเคลื่อนที่

ของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับแรงเสียดทาน ซึ่งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่มีแรงกระทําพยายามทําให้วัตถุเคลื่อนที่แต่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เรียกว่า แรงเสียดทานสถิต

ส่วนแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปบนผิวสัมผัสเรียกว่า แรงเสียดทานจลน์ความรู้เรื่องแรงเสียดทานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/2 ม.2/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. ประเมินการตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับแรงเสียดทานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

-  ใบกิจกรรมที่1 แรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไร

- ใบงานที่ 1 แรงเสียดทานเมื่อวัตถุไม่เคลื่อนที่และเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไร