สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายตําแหน่งของวัตถุการระบุว่าวัตถุอยู่ที่ตําแหน่งใดต้องมีการเทียบกับตําแหน่งอ้างอิง ในการเคลื่อนย้ายวัตถุจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่ง ความยาวตามเส้นทางที่เคลื่อนที่จริง เรียกว่าระยะทาง ซึ่งระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนระยะห่างที่วัดในแนวตรงจากตําแหน่งเร่ิมต้นไปยังตําแหน่งสุดท้าย โดยมีทิศชี้จากจุดเร่ิมต้นไปยังตําแหน่งสุดท้ายเรียกว่าการกระจัด ซึ่งการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์สามารถเขียนแผนภาพแทนการกระจัดด้วยลูกศร ให้ความยาวของลูกศรแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/2 ม.2/15

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการระบุตําแหน่งของวัตถุ

2. อธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดที่เกิดจากการขนส่ง

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. การตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับระยะทางและการกระจัดอย่างถูกต้อง

2. การทําแบบฝึกหัดเรื่องระยะทางกับการกระจัดในใบงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2 ระยะทางกับการกระจัดจากการขนส่ง

-ใบงานที่ 2 ระยะทางกับการกระจัดจากการขนส่ง

- ใบความรู้ที่ 1ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์

-ใบงานที่ 3 แบบฝึกหัดระยะทางและการกระจัด

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง ตําแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด (2) 6 ก.พ.66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)