สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายตําแหน่งของวัตถุการระบุว่าวัตถุอยู่ที่ตําแหน่งใดต้องมีการเทียบกับตําแหน่งอ้างอิง ในการเคลื่อนย้ายวัตถุจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่ง ความยาวตามเส้นทางที่เคลื่อนที่จริง เรียกว่าระยะทาง ซึ่งระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนระยะห่างที่วัดในแนวตรงจากตําแหน่งเร่ิมต้นไปยังตําแหน่งสุดท้าย โดยมีทิศชี้จากจุดเร่ิมต้นไปยังตําแหน่งสุดท้ายเรียกว่าการกระจัด ซึ่งการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์สามารถเขียนแผนภาพแทนการกระจัดด้วยลูกศร ให้ความยาวของลูกศรแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2/2 ม.2/15

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายวิธีการระบุตําแหน่งของวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. การตอบคําถามในใบงานเกี่ยวกับวิธีการระบุตําแหน่งของวัตถุอย่างถูกต้อง

2. การทําแบบฝึกหัดเรื่องระยะทางกับการกระจัดในใบงานอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

-ใบกิจกรรมที่ 1 การระบุตําแหน่งของวัตถุทําได้อย่างไร

- ใบงานที่ 1การระบุตําแหน่งของวัตถุทําได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การขนส่ง
ชั่วโมง การขนส่ง
เรื่อง ตําแหน่งของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด (1) 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)