สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้ชนิดของพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆจะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาพลังงานทดแทน และช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนการเลือกใช้แหล่งพลังงานทดแทนควรคํานึงถึงข้อดีและข้อจํากัดในด้านต่างๆเช่นศักยภาพแหล่งพลังงานปริมาณของแหล่งพลังงานสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศสภาพอากาศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ปริมาณพลังงานที่ได้และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ม.2/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  สืบค้นข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในท้องถิ่นหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่สนใจ

2. สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความเหมาะสมของศักยภาพแหล่งพลังงานกับการเลือกใช้ชนิดของแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่

การวัดผลและประเมินผล

ประเมิน

1. การบันทึกผลการทํากิจกรรม และการตอบคําถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนใน

ท้องถิ่นหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่ที่สนใจ และความเหมาะสมของศักยภาพแหล่งพลังงานกับการเลือกใช้ชนิดของแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ ในใบงานที่ 1

2. การบันทึกผลการอภิปรายเกี่ยวกับความเหมาะสมของศักยภาพแหล่งพลังงานกับการเลือกใช้ชนิดของแหล่งพลังงานทดแทนในพื้นที่ ในใบงานที่ 1ละแหล่งในใบงานที่ 1

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 การใช้แหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่นหรือในบริเวณพื้นที่อื่น ๆ มีลักษณะอย่างไร

- ใบงานที่1 ข้อดีและข้อจํากัดของการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
ชั่วโมง การใช้พลังงานในท้องถิ่น
เรื่อง การใช้แหล่งพลังงานทดแทน (1) 30 ม.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)