สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ที่มีอยู่อย่างจํากัดไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็วและการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อาจทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และแก๊สบางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ยังเป็นแก๊สเรือนกระจก ซึ่งถ้าแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มมากกว่าปกติอาจทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้ดังนั้นจึงมีความพยายามนําแหล่งพลังงานอื่นมาใช้เสริมหรือใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์เช่นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพพลังงานจากน้ำ พลังงานจากลมพลังงานชีวมวล พลังงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งพลังงานทดแทนแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจํากัดที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 3.2 ม.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายความสําคัญของพลังงานทดแทน

2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อจํากัดของการนําพลังงานทดแทนแต่ละแหล่งมาใช้ประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

 

ประเมิน

1. การบันทึกผลการทํากิจกรรม และการตอบคําถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงาน

ทดแทน และข้อดีและข้อจํากัดของการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนแต่ละแหล่ง ในใบงานที่ 1

2. การบันทึกผลการอภิปรายเกี่ยวกับข้อดีและข้อจํากัดของการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนแต่ละแหล่งในใบงานที่ 1

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 2 พลังงานน้ำและพลังงานลม

- ใบความรู้ที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวล และพลังงานทดแทนอื่น ๆ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
ชั่วโมง การใช้พลังงานในท้องถิ่น
เรื่อง ข้อดีและข้อจํากัดของการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (2) 26 ม.ค. 66 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)