สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ ได้

2. อธิบายเสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ    

2. สังเกตการอธิบายเสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ    

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 33 เสียงรอบตัว
ชั่วโมง เสียงรอบตัว (1) 7 ก.พ. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์